Text of Materi Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2.docx
Anda sedang menonton: Cerita cekak basa jawa lan unsur intrinsik

Materi Bahasa Jawa Kepengelasan 5 Semester 2Kereta basa Kereta basa; Kerata basa yaiku negesi tembungi saka wandane (mengartimodern kata dilihat dari kesukuan katanya/makna kata dari penjelasan kata asalnya).Contone1. Piring = sepine yen miring.2. Tebu = antegletser kalbu.3. Cengkir = kencenginew york pikir.4. Gedgantung = digeged bubar (lebar) madhang.5. Kupluk = positioner nyempluk.6. Kaji = tekade mungi siji.7. Malinew york = Njupuk ngamale wong singi ora eling.8. Pengemudi = yen ngaso banjur mampir.9. Sekuter = sedheku nangingai banter.10. Krikil = keri ing sikil.11. Berbicara = kecinbable weruh.12. Wedang = ngawe kadang.13. Tuwa = ngenteni metune nyawa.14. Sruwal = saru yen uwal.15. Kotangi = sikute diutang.16. Kupinew york = kaku njepiping.17. Sindur = isin yen mundur.18. Simah = isine omah.19. Guru = digugu lan ditiru.20. Ukir = ukurane pikir.21. Anak laki-laki = mangane empire kebo pegaweyane ora kecacah.22. Prawan = yen pepara (dolan) wayah awan.23. Seyss = yen diungkurake banjur isi.24. Andhonew york = anausai supamiliki gelis nggendhong.25. Setir = senajan singset tetep bisa ~ muntir.26. Garbu = yen ora mbegar ora sanggup mlebu.27. Mantu = dieman-eman meksa metu.28. Kathok = diangkat baka sithok.29. Ruji = diruru siji-siji.30. Buta = kalbu singi ora ditata. 31. Anak = karep apa-what kudu ana lan nak32. Bapak = bap apa-maafkan saya pepak33. Batur = embat-embatingi tutur34. Muda = yn mangan kerajaan kebo, penggawyan ora kecacah35. Brekat = didlh mak breg terus diangkat36. Cangkem = yn ora dicancanew york ora mingkem37. Separo = kanggo nyancangi pikir38. Cengkir = kencengi pikir39. Dsmber = gedh-gedhn sumber40. Dongeng = dipaido ora mngng41. Garwa = sigaran nyawa42. Gedgantung = digeget batang madhang43. Gusti = bagusingi ati 44. Januari = udan saben arikaji 45. Kathok = diangkat sitok-sitok46. Kodhok = tka-tka ndhodhok47. Krikil keri = nanew york sikil48. Kupluk = menemukan nyempluk49. Kursi = yn diungkurak banjur isi

Jenisingi layang Jenisingi layang;1. Layangai biwara (suratnya kabar, surat laporan)2. Layangi iber-iber (surat kiriman)3. Layang dhawuh (surat perintah)4. Layangi lelayu (surat kematian)5. Layangai kitir (surat kilade / cekak aos)6. Layangi ulem (surat undangan)

Perangane layangi Perangane layang1. Satata Basa : Alamate layangi bisa katulis sudut tengen upemilihan kiwa ingai dhuwur.Tuladha : KaturBapak/ibu GuruSD Negeri Salatiga 06Salatiga2. Adangiyah (Smakhluk pambuka/salam taklim) : Tembungai pamuji rahayu upamane :a. Assalamualaikum Wr.Wb.b. Rinengga sugenging pakurmatan.c. Tansah winantu shang basuki.d. Katentreman lan karahayone. Winantu ing bagmemiliki mulya.f. Sembah sungkem.g. Ingkang sembah pangabekti.3. Purwaka (Pammembukanya layang) : Nelakananti kabatangan kaslametane kanew york kirimkan layanew york lan pangareparep supaya kangi dikirimi uga slamet.Tuladha : Ingkang sembah pangabekti.Sesarengan suratnya menika ingkang putra ngaturi kabar, bilih bapak lan medang saha adik-adik pinaringan wilujeng. Ingkang kula suwun Pak Dhe lan Bu Dhe inggih semanten ugi.4. Surasa Basa : Isine layang, kekarepane layang.Tuladha : Pak Dhe lan Bu Dhe, benjanew york hari libur tanggal 20 Mei 2013 siur semester 2 , kula badhe hari libur datengai dalemipun Pak Dhe lan Bu Dhe kaliyan adhik-adhik. Dene menawi Pak Dhe lan Bu Dhe kagungan wekdal kula dipunteraken datengi Owabong.5. Wasana Basa (Panutup layang) : Pungkasaningai layang, tuladhane : a. Cukup semene dhisik limiliki wektu disambung maneh.b. Wasana cekap semanten menawi wonten kelepatan atur kuala nyuwun pangapunten.c. Tampan semene dhisik layangku, aku nunggu layangai balesanmu. Matur nuwun.6. Titi Mangsa (papan lan titi mangsa) : Nelakausai wektu panulisaningi layang.a) Salatiga, 8 April 2013 7. Peprenah : Asale layangi saka swhat tuladha : a. Saraja ingkang putrab. Bapakmu ingi omahc. Adhimu saka paran, lsp8. Tapak Asma/Tandha Asma : gejala groep kangai gawe layang.9. Asma Terangi : Asma terangai sinew york gawe layang.

Tembungai Lingga Lan Tembungi Andhahan

1. Tembunew york Lingga (Kata Dasar)Tembungai lingga yaiku tembung kanew york durunew york owah saka asale, kanew york durung melalui imbuhan apaapa, utawa tembunew york kangi isih wungkul, isih wantah ulinge isih asli. Tembunew york lingga isoh digolongake wujud bebass (bentuk bebas). Tembung lingga ana kang dumadi saka sakwanda, rongi wanda, ulinge telungai wanda (kesukuan kata).Tuladha : Turu Tangis Pari Pangan Mustaka Tulis Laku Capingi kramas adus lukis2. Tembung Andhahan (Kata jadian)Tembung andhahan yaiku tembungai kanew york owah saka asale. Tembungai andhahan dumadi saka tembung lingga kangai malalui imbuhan upemilihan tembungi lingga kang wis dirimbag. Owahowahan iku bisa awujud : Wuwuhan (imbuhan) Ngrangkep tembungi (kata ulang) Nyambor tembung (kata majemuk)deviasi sawijini cara ndhapuk tembungai andhahan iku kanthi menehi wuwuhan, wuwuhan iku ana telouis yaiku : ater-ater (awalan), seselan (sisipan), lan panambang.a. Ater Ater (awalan),Tembungai andhahan amarga oleh ater ater umpamane : Nyilih : ny- + silih Mlaku : m- + laku Diwaca : di- + waca Kesandmenggantung : ke- + sandgantung Dakjupuk : dak- + jupukb. Seselan(sisipan)Tembungi andhahan amarga seselan umpamane : Gumuyu : um + guyu Tinulis : in + tulis Kerelip : er + kelipc. Panambangai (akhiran)Tembunew york andhahan amarga oleh panambanew york umpamane : Telatan : telat + -an Awasetelah : awak + -e Bukuku : booker + -ku Tulisen : tulis + -end. Wuwuhan GabungTembungi andhahan amarga malalui wuwuhan gabunew york umpamane : Digawakake : di- + gawa -asetelah Njupaki : n- + jupuk -i Nilisaka : n- -ake

TEMBUngai SAROJA

Tembungai saroja yamenemani itu tembungai rangkep kangi tegese meh pada.( dua kata yangai mempunyai arti sama)Contone : a) Sato kewan = bermacammacam hewanb) Tangga teparo = tetanggac) Weselebar asih = beselebar kasihd) Adap asor = rendah hatie) Ayem tentmenggantungkan = senang bahagiaTuladha :1. Sajananti warga desa padha kaselang ayem tentmenggantungkan lan sayuk rukun mterjaga desa. Ayem = tentrem Sayuk = rukun2. Susilowati olehe mlaku gandheng rentengi karo kancane Gandhengai = renteng3. Paseduluran kavolume guyub rukun4. Yen ana bot repote aja pisanpisan sambat aku5. Raden Gatut kaca iku satrimemiliki Sekti mandraguna6. Lungguha kangai becik aja jejel riyel mangkono kuwiIki wadi temenan suket godhonew york aja nganti krungu.

Tembung Entar Tembung Entar yaiku tembunew york kang nduweni tegtape dudu sabenere ulinge wantah. Tembunew york Entar uga diarani tembunew york silihan (kata kiasan). Tuladha :1. Dawa tangane = senengai njupuk barange liyan2. Lunyu ilate = mencla-mencle omongane3. Jembatang segarane = gampangi manehi pangapura4. Adol bagus = pamer bagus / kemayu5. Rai gedheg = ora ana isin nanew york uwong6. Lobok atine = sabar7. Nganakasetelah dhuwit = dhuwit dibungai8. Adus kringet = nyambur gawe rekasa banget9. Ngangsu kawruh = meguru10. Padgua ulate = sumeh / ngguyuan11. Nandur kabecimodern = nggawe kabecikan12. Enthengai tangane = senengai tandhang nggawe13. Abangi kupinge : nesu banget14. Abang-abangai lambe : ora temenanan15. Baling lirinew york : ngteks mripat16. Beninew york atine : sumeh17. Cancut taliwmilik mereka : tandang gawe18. Cupet atine : gampangai nesu19. Dadi gawe : ngrepotake20. Gadho ati : gawe susah ati21. Jembar kaweruhe : akeh ngelmune22. Kuwat drajad : cocok dadi pemimpin23. Lara ayu : lara cacaren24. Mata dhuwitan : srakah maranew york dhuwit25. Padbertaruh dalane : mlebu surge26. Udan tangis : akeh singai padha nangis27. Mogel ilate : mangan singi sarwa enak

Sanepa

Sanepa tegese unen-unen bangsane pepindhan lan ajeg panganggone ngemu surasa mbangetake nangingi nganggo tembunew york singi tegese kosok baline karo karepe.Tuladha:a. Aranew york kranjang : kerep bangetb. Arangai wulouis kucing : akeh bangetc. Arum jamban : banger/mambu bangetd. Pait madu : legi bangete. Atos debog : empuk bangetf. Jero tapak meri : cethek bangetg. Abang dluwangai : pucet banget

Unsur hakiki Bacaan

1. Paraga UtamaParaga sing nduweni sesambungan karo kedadean crita singi most akeh.2. Paraga TambahanParaga singi kanggo geganep crita ulinge paraga sinew york arangarangai sesambungan karokedadean crita.3. Paraga ProtagonisParaga sing pakartine utama.4. Paraga AntagonisParaga sinew york pakartine ala.5. AlurUrut urutane kedadean sing ana ingi crita, alur ana sing maju, mundur lan campuran.6. Latar panggonanSamubarang sing nggambarausai papan kedadean crita. Tuladha: Ingai Alas, Ingi desa, inew york omah, lsp7. Latar wektuWektu singai nggambarasetelah kedadean iku dumadi. Tuladha : biyen, dhek semana, jam, dina, sasi, lsp.8. TemaBakune crita upemilihan bab sinew york wigati ulinge singi akeh karembug ingi crita.9. Waambil paragaSipatsipat kang diduweni saben paraga ingai crita.10. Amanatpesan morell ulinge piwulang becik saka crita

MacapatMacapat; artine maca papat-papat.Macapat ana 11;1. Mijil : tresna maranew york pepadha, prihatin, pituthur2. Kinanthi : seneng, tresna3. Sinom : ethes4. Asmaradana : susah, seneng5. Dhandhanggula : luwes6. Gambuh : sumanak, sumadulur7. Maskumambanew york : nelangsa8. Durma : nesu, mangkel9. Pangkur : kereng, nepsu10. Megatruh : susah, prihatin, getun11.

Lihat lainnya: Cara Mengedit Hasil Scan Yang Terpotong, 3 Cara Untuk Memotong Halaman Dokumen Pdf

Pocunew york : gregetan, kendho

Guru Gatra, Guru Wilangan lan Guru lagu tembanew york Macapat adalah tembang ataukah pucontent tradisional Jawa. Guru gatra adalah jumlah garis di dalam tembang macapatTuladha : kronik contoh tembang macapat Mijil under ini:Payo kanca barenew york ngudi ngilmi garis ke-1Mumpung isih enom garis ke-2Ja katungkul gegojegan wae baris ke-3Bapak medang guru wus marinew york pahatan ke-4Kawruh kangi sayekti pahatan ke-5Agungai gunanipun garis ke-6Berdasarmodernkan contoh Mijil di ~ maka: Guru gatra berjumlah 6 Guru wilangan adalah jumlah kesukuan kata di dalam tembangi macapat.Tuladha : Pa-yo -kan-ca- ba-reng- ngu-di -ngil-mi = 10Mum-pung i-sih e-nom = 6Ja- ka-tung-kul -ge-go-je-gan-wa-e = 10Ba-pak- i-bu- gu-ru- wus-ma-ri-new york = 10Kaw-ruh -kang- sa-yek-ti = 6A-gung- gu-na-ni-pun = 6 Guru lagu adalah jatuhnmemiliki suara di di atas pengelolaan tembangi macapat.Guru lagu :Payo kanca b